Privatumo politika

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „AMOKITUS“

PRIVATUMO POLITIKA

 

I. SĄVOKOS

 1. UAB „Amokitus“ klinikos „Sana Juna“ (toliau – Klinika) Privatumo politikoje (toliau – Politika) naudojamos sąvokos:
  • Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti;
  • Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
  • Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones
  • Reglamentas–Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. Reglamentas (ES) 2016/679.
  • Slapukas – nedidelis tekstinis failas, kuri internetinis puslapis https://www.sanajuna.lt/ išsaugo lankytojo galiniame įrenginyje (kompiuteryje, mobiliajame telefone ir kt.) tam, kad naudotojo galinis įrenginys būtų atpažintas naudotojui pakartotinai apsilankius internetiniame puslapyje;
  • Kitos sąvokos kaip jos apibrėžtos Reglamente, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose LR teisės aktuose, reguliuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

II. INTERNETINIAME PUSLAPYJE TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

 1. Klinika internetiniame puslapyje www.sanajuna.lt Jūsų asmens duomenis tvarko:
  • įrašant internetiniame puslapyje www.sanajuna.lt naudojamus slapukus į Jūsų galinį įrenginį, kurį naudodami apsilankote šiame puslapyje;
  • Jums pateikus internetinio puslapio sekcijoje [Registracija] užklausą.
 2. Klinikos duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: info@sanajuna.lt, tel.: +37067663293.

 III. KLINIKOS INTERNETINIAME PUSLPAPYJE NAUDOJAMI SLAPUKAI

 1. Klinikos naudojami internetinio puslapio https://www.sanajuna.lt/ slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį pirmą kartą apsilankius šiame puslapyje.
 2. Slapukų pagalba Klinika tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:
  • Jūsų naudojamos naršyklės tipą;
  • Jūsų naršymo istoriją;
  • Jūsų galiniam įrenginiui priskirtą internetinio protokolo (IP) adresą;
  • apsilankymų internetiniame puslapyje skaičių;
  • peržiūrėtas Klinikos internetinio puslapio sekcijas;
  • kitą informaciją apie Jūsų atliktus veiksmus Klinikos internetiniame puslapyje.
 3. Slapukus Klinika naudoja siekdamas:
  • užtikrinti internetinio puslapio funkcionalumą;
  • tobulinti ir vystyti internetinio puslapį, kad jis atitiktų Jūsų naršymo poreikius;
  • užtikrinti teikiamų paslaugų plėtrą;
  • analizuoti naudotojų įpročius naršant Klinikos internetiniame puslapyje.
 4. Klinikos internetiniame puslapyje naudojami šių kategorijų slapukai:
  • veikimą gerinantys slapukai, skirti pagerinti internetinio puslapio funkcionavimą. Šie slapukai renka bendro pobūdžio informaciją apie lankytojų naudojimąsi internetiniu puslapiu;
  • analitiniai slapukai, leidžiantys atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kokiomis internetinio puslapio sekcijomis lankytojai naudojasi;
  • funkciniai slapukai, padedantys atpažinti internetiniame puslapyje besilankiusius lankytojus. Šie slapukai leidžia Klinikos internetiniame puslapyje pakartotinai besilankantiems lankytojams pateikti jų poreikius atitinkantį turinį ir informaciją.
 5. Klinikos internetiniame puslapyje nėra naudojami Klinikos ir trečiųjų asmenų reklaminiai slapukai.
 6. Slapukai Klinikos internetiniame puslapyje yra naudojami Jūsų sutikimo pagrindu. Jums apsilankius pagrindiniame Klinikos internetiniame puslapyje iššokančiame lange galite sutikti, kad būtų įrašomi visi internetiniame puslapyje naudojami slapukai į Jūsų galinį įrenginį. Jei nenorite duoti sutikimo dėl visų Klinikos internetiniame tinklapyje naudojamų slapukų įrašymo, galite eiti į slapukų valdymo parametrus, į kuriuos nuoroda pateikiama tame pačiame iššokančiame lange. Slapukų valdymo parametruose galite pažymėti, su kurių kategorijų slapukų įrašymu sutinkate. Internetinio puslapio veikimą gerinantys slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį nepriklausomai nuo, to ar davėte sutikimą, kadangi be šių slapukų funkcionavimo negalėsite naršyti Klinikos internetiniame puslapyje. Jei neduodate sutikimo dėl dalies slapukų įrašymo, tam tikros internetinio puslapio sekcijos gali neveikti, taip pat galite prarasti galimybę naudotis tam tikromis internetinio puslapio funkcijomis. 

IV. UŽKLAUSŲ PATEIKIMAS KLINIKOS INTERNETINIAME PUSLAPYJE

 1. Norėdami pateikti Klinikos internetiniame puslapyje užklausą dėl Klinikos teikiamų paslaugų, registracijos vizitams pas specialistus, kitais klausimais privalote pateikti savo vardą, el. pašto adresą ir telefono numerį. Šie Jūsų asmens duomenys internetiniame puslapyje tvarkomi Klinikos teisėto intereso pagrindu siekiant atsakymą į užklausą pateikti tinkamam adresatui.
 2. Jūsų užklausoje pateikti asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei reikia pateikti atsakymą į užklausą. Klinikai pateikus atsakymą į užklausą, Jūsų pateikti asmens duomenys yra ištrinami.

V. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

 1. Klinikos internetiniame puslapyje www.sanajuna.lt tvarkomi Jūsų asmens duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai perduoti Jūsų asmens duomenis Klinika turi teisinę prievolę vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

VI. INTERNETINIO PUSLAPIO LANKYTOJŲ TEISĖS

 1. Sutikdami su internetinio puslapio www.sanajuna.lt slapukų įrašymu į Jūsų galinį įrenginį, taip pat pateikdami užklausoje savo asmens duomenis, jūs įgyjate šias teises:
  • teisę susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis;
  • teisę reikalauti ištaisyti Jūsų tvarkomus asmens duomenis;
  • teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
  • teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Klinikai, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui;
  • teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.
 2. Manydami, kad Klinikos internetiniame puslapyje vykdomas Jūsų asmens duomenų tvarkymas neatitinka Reglamento, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų LR įstatymų ir teisės aktų, reguliuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų ar kitaip pažeidžia Jūsų teises ir laisves, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai įstatymų nustatyta tvarka.